Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych


 • wczesna interwencja logopedyczna ( dzieci od 0 do 3.roku życia )
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • masaż logopedyczny i terapia manualna
 • diagnoza i terapia wad wymowy:
  • seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz / ś, ź, ć, dź / sz, ż, cz, dż lub ich brak )
  • rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r lub jej brak)
  • kappacyzm i gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych k, g, ki , gi lub ich brak)
  • lambdacyzm (nieprawidłowa wymowa lub brak głoski l )
  • mowa bezdźwięczna (wymowa głosek dźwięcznych jako ich bezdźwięczne odpowiedniki: b – p, bi – pi, d – t, g – k, gi – ki, dz – c, dż – cz, dź – ć, w – f, wi – fi, z – s, ż – sz, ź – ś ).
 • kompleksowa diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i komunikacji
  • jąkanie, zaburzenia tempa mowy, trudności z koordynacją oddechowo-fonacyjno-artykulacyjną
  • niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, afazja dziecięca, alalia
  • zaburzenia spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera)
  • zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych i zespołach genetycznych (m.in. zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce)
 • logopedia medialna, ćwiczenia dykcji i emisji głosu
 • diagnoza i terapia osób z afazją (zaburzenia języka w wyniku uszkodzenia mózgu, np. w przypadku udaru mózgu, wypadków czaszkowo-mózgowych, przebiegu chorób neurodegeneracyjnych )
 • terapia dyzartrii, dysfagii oraz innych zaburzeń obwodowego układu nerwowego
 • nauka nowego sposobu posługiwania się głosem po laryngektomii (usunięciu krtani)
 • wspomaganie i rehabilitacja mowy u osób z demencją oraz chorobami demielinizacyjnymi (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)
 • reedukacja oddechowa i trening oddechu metodą Butejki, masaż oddechowy, poprawa mechaniki oddychanie oraz relaksacja.

Edukacja i doświadczenie – więcej o mnie znajdziesz tutaj 🙂